Pravilnik o ocenjevanju

Primarna žirija

Žirija Slovenskega oglaševalskega festivala je sestavljena iz devetih članov, vodi jo predsednik žirije (8 + 1). Postopek imenovanja članov žirije ureja Poslovnik Slovenskega oglaševalskega festivala – SOF. Predsednika in člane žirije imenuje Svet tekmovalnega programa SOF (STP). Predsednik in člani žirije so lahko predstavniki prijaviteljev ali neodvisni predstavniki stroke.

Pridruženi člani žirije

A. Upravljanje blagovne znamke (V4)
Pri ocenjevanju tekmovalne skupine Upravljanje blagovne znamke (V4) se devetim članom žirije pridružijo še trije strokovni člani – predstavniki oglaševalcev, ki jih imenuje Slovensko združenje oglaševalcev (SZO) pri SOZ. Pridruženi člani žirije sodelujejo v Tekmovalni akademiji SOF (spletno ocenjevanje), pri potrjevanju ožjega izbora  ter pri ocenjevanju za Srebrne, Zlate in Velike nagrade v živo.

B. Digitalne komunikacije (E5) in Digitalne kampanje (V3)
V tekmovalnih skupinah Digitalne komunikacije (E5) in Digitalne kampanje (V3) se primarni žiriji pri ocenjevanju del pridružijo po trije kredibilni strokovnjaki, specialisti s področja obeh tekmovalnih skupin. K sodelovanju jih povabi Svet tekmovalnega programa. Pridruženi člani žirije sodelujejo v Tekmovalni akademiji SOF (spletno ocenjevanje), pri potrjevanju ožjega izbora  ter pri ocenjevanju za Srebrne, Zlate in Velike nagrade v živo.


C. Oblikovanje (E6)
V tekmovalni skupini Oblikovanje (E6) se primarni žiriji pri ocenjevanju del pridružijo po trije kredibilni strokovnjaki, specialisti s področja oblikovanja. K sodelovanju jih povabi Svet tekmovalnega programa. Pridruženi člani žirije sodelujejo v Tekmovalni akademiji SOF (spletno ocenjevanje), pri potrjevanju ožjega izbora  ter pri ocenjevanju za Srebrne, Zlate in Velike nagrade v živo.


Obveza primarnih in pridruženih članov žirije

Predsednik in vsi člani žirije enakopravno glasujejo in sodelujejo pri ocenjevanju prijavljenih del v tekmovalni program Slovenskega oglaševalskega festivala. Vsak član žirije se odloča samostojno in suvereno, na podlagi svojega strokovnega znanja, ugleda in avtoritete. Prav tako ima pravico do ugovorov in vprašanj ter obveznost pojasnjevanja ocen, ko se dela ocenjujejo za podeljevanje glavnih nagrad oziroma ko to zahteva predsednik žirije.


Načrtovanje in nadzor dela žirije

Delo žirije načrtuje in spremlja predstavnik STP SOF. Med delom žirije je predstavnik STP SOF odgovoren za dosledno upoštevanje določil Poslovnika SOF, Pravilnika o ocenjevanju prijavljenih del in za nemoten potek dela žirije. Kadar je predsednik žirije izločen iz ocenjevanja (4. in 7. člen tega pravilnika), predstavnik STP SOF prevzame vodenje dela žirije brez pravice glasovanja.

Pristojnosti predsednika žirije

Predsednik žirije v skladu s Poslovnikom SOF in Pravilnikom o ocenjevanju prijavljenih del lahko poda smernice, vendar pri tem upošteva kriterije festivala za ocenjevanje in nagrajevanje del, usklajuje delo vseh članov žirije, skrbi za dolžnost vsakega od članov, da pove in zagovarja svoja stališča, poroča o delu žirije, predstavlja žirijo in delo žirije navzven ter odgovarja za strokovno in etično ocenjevanje del.

Predsednik žirije lahko kadarkoli zahteva ponovitev glasovanja, od vsakega člana žirije lahko zahteva obrazložitev ocene, ožji izbor vsake tekmovalne skupine lahko po lastni presoji dopolni z do tremi deli, vendar ne z deli, pri katerih je osebno vpleten. Kadar posamezni član žirije krši pravila Poslovnika SOF ali Pravilnika o ocenjevanju prijavljenih del, predsednik žirije avtonomno odloča in izreka sankcije posameznemu članu žirije, kot jih predvideva Poslovnik SOF.

Predsednik žirije ima pri ocenjevanju del zlati oziroma odločilni glas. Zlati glas uporabi le, kadar je rezultat glasovanja članov žirije neodločen.

Predsednikova dolžnost je, da vodi žirijo etično in transparentno. V primeru osebne vpletenosti je nujno, da se iz debate in ocenjevanja prostovoljno izključi. Svoj zlati glas v tem primeru preda neodvisnemu predstavniku žirije (njegovo podjetje ni med prijavitelji), ki ga pred tem določi STP.

Naloga primarne žirije

Žirija pregleda in oceni vsa dela, ki so prijavljena in uvrščena v tekmovalni program festivala. Žirija pri svojem delu upošteva informacije prijavitelja v zvezi z deli, ki tvorijo serijo znotraj posamezne tekmovalne skupine. Glede na tip prijave serije lahko oceni vsako delo posebej in serije razbije po lastni presoji (nagradi samo izbrana dela iz serije, ne celotne serije) ali pa obravnava serijo kot celoto. Paketne prijave v skupini Oblikovanje (kategorije E6.1, E6.2, E6.3) bo žirija ocenila kot enovita dela.

Žirija ima pravico tekmovalno delo prestaviti v drugo tekmovalno skupino oziroma kategorijo, kot jo je izbral prijavitelj.

 

Ocenjevanje del v sklopu Tekmovalne Akademije SOF

Tekmovalno Akademijo SOF sestavljajo vsi aktivni člani SOZ, tako podjetja kot posamezniki, imajo v Tekmovalno akademijo SOF (v nadaljevanju Akademija SOF) možnost/pravico imenovati eno osebo vsako leto. 

Osebo imenujejo tako, da do razpisanega datuma sporočijo SOZ, kdo je njihov letošnji predstavnik ali predstavnica v Akademiji SOF. Poleg imena morajo poslati še kratek življenjepis z referencami osebe ter sliko. Vsi aktualni člani Akademije SOF bodo vsako leto javno objavljeni na spletnem mestu SOF in v medijih. 

Priporočilo STP članom SOZ, ki bodo imenovali člane v Akademijo SOF, je, da imenujejo osebe, ki imajo že dovolj znanja in izkušenj kredibilno presojati oglaševalsko letino in se strokovno odločiti, katera dela si zaslužijo uvrstitev v ožji izbor festivalske tekme. 

Priporočilo STP je tudi, da člani vsako leto ne imenujejo iste osebe v Akademijo SOF. V primeru članstva posameznikov v SOZ, lahko v svojem imenu kandidirajo tudi strokovno osebo po svoji presoji. 

V primeru, da ima podjetje oziroma agencija svojega člana ali članico na povabilo STP že v primarni strokovni žiriji SOF ali pa v kateri od pridruženih strokovnih žirij SOF, je ta oseba avtomatično imenovana tudi kot predstavnik ali predstavnica v Akademiji SOF za tisto leto. 

V kolikor člani SOZ svojega predstavnika v Tekmovalni akademiji SOF ne sporočijo do dogovorjenega datuma, se odpovedujejo pravici sodelovanja v Tekmovalni akademiji SOF za tisto leto. Menjava imena je po dogovorjenem datumu možna le v izrednih primerih - prekinitev delovnega razmerja. 


Trije krogi ocenjevanja del

 1. Ožji izbor
  V prvem krogu ocenjevanja žirija in člani Tekmovalne Akademije SOF o finalistih presojajo po kategorijah oziroma po skupinah, če te nimajo kategorij. Izbor ožjega izbora poteka v dveh delih. V prvem delu, ki poteka prek spleta, vsak član žirije/Akademije SOF samostojno pregleda vsa dela in izbere finaliste, za katere meni, da so kandidati za višje nagrade. Pri tem mora upoštevati določila 7. in 8. člena Pravilnika o ocenjevanju. 

  Na žiriranju v živo v drugem delu ocenjevanja primarna žirija potrdi izbor finalistov. Vsa dela, ki se uvrstijo v ožji izbor, dobijo diplomo Slovenskega oglaševalskega festivala za uvrstitev v ožji izbor.
   
 2. Izbor Srebrnih in Zlatih nagrad
  V drugem krogu ocenjevanja primarna žirija o nagradah presoja po kategorijah oziroma po skupinah, če te nimajo kategorij. V tem krogu glasovanja žirija najboljšim delom v posameznih tekmovalnih kategorijah oziroma skupinah podeli srebrne in zlate nagrade. Žirija ima pravico podeliti več zlatih nagrad v posamezni tekmovalni skupini oziroma kategoriji. Ima pa tudi pravico, da zlate nagrade ne podeli v vseh kategorijah. Vodilo je, da žirija v vsaki tekmovalni skupini podeli najmanj eno zlato in eno srebrno nagrado. Žirija ima pravico, da v dveh poljubnih tekmovalnih skupinah zlate nagrade ne podeli, vendar le če presodi, da kakovost prijavljenih del bistveno odstopa od z zlatom nagrajenih del v drugih skupinah. Posebna izjema je sekcija Obrtna odličnost, kjer žirija ni obvezna podeliti zlate nagrade

  ​Delo, ki je bilo prijavljeno v več kategorij (do tri) iste skupine, lahko prejme nagrado v vsaki od njih, če tako presodi žirija.
   
 3. Tajno glasovanje o Velikih nagradah
  V zadnjem krogu glasovanja žirija s tajnim glasovanjem med vsemi zlatimi nagradami izbere tista dela, ki si zaslužijo Veliko nagrado. Za Velike nagrade kandidirajo vsa dela, ki so v prejšnjem krogu glasovanja prejela Zlato nagrado, s tem da jim pripada le ena nominacija za Veliko nagrado, ne glede na število prejetih Zlatih nagrad. Vsa dela, ki prejmejo povprečno oceno 8 ali več, dobijo Veliko nagrado. Če nobeno delo ne prejme ocene 8 ali več, velika nagrada ni podeljena. 

  Predsednik žirije ima pravico, da v primeru suma nepravilnosti pri ocenjevanju sproži debato ali zahteva ponovitev glasovanja.


Transparentnost dela žirije

Glasovanje žirije je tajno in podprto z računalniškim programom ter spremljajočo tehnično opremo. Člani žirije vsako delo ocenijo na način, ki je predviden v posameznem krogu glasovanja (8. in 9. člen tega pravilnika). Končna ocena posameznega dela je povprečna ocena, izračunana iz ocen vseh članov žirije, ki so glasovali. Član žirije se izloči pri ocenjevanju del, pri katerih je osebno vpleten ali gre za dela iz njegove agencije. Prav tako se iz glasovanja lahko izloči iz katerega koli osebnega razloga.

Pravila glasovanja – prvi krog

V prvem krogu glasovanja, ki poteka prek spleta, člani žirije in Tekmovalne Akademije SOF ocenijo vsa dela le z dvema ocenama: DA (delo se uvrsti v ožji izbor) in NE (delo se ne uvrsti v ožji izbor). 

Ocene posameznih članov žirije in članov Tekmovalne Akademije SOF za vsako posamezno delo  v spletnem delu ocenjevanja v prvem krogu so na voljo predsedniku/predsednici žirije ter predstavniku STP. 

Odločitve posameznih članov žirije pri potrjevanju ožjega izbora v živo pa so na vpogled vsem članom primarne žirije in članom pridruženih strokovnih žirij ter predstavniku  STP.

V ožji izbor se v vsaki tekmovalni skupini uvrsti praviloma najmanj 20 % tekmovalnih del, ki so dobila največ pozitivnih ocen članov žirije. Mejno število pozitivnih ocen, ki pomeni uvrstitev v ožji izbor, določijo člani žirije z večino glasov.

Pravila glasovanja – drugi krog

Vsa dela, ki so uvrščena v ožji izbor, žirija v drugem krogu ponovno pregleda in znotraj kategorij oziroma skupin oceni z ocenami od 6 do 10. Rezultati tega ocenjevanja, ocene posameznih članov žirije in povprečna ocena za vsako posamezno delo se v obliki projekcije prikažejo vsem članom žirije. Vsak član žirije lahko zahteva obrazložitev ocene od drugega člana žirije, ki mora svojo oceno utemeljiti, če je k temu pozvan. Končna računalniško dobljena razvrstitvena lestvica je podlaga za debato žirije o Srebrnih in Zlatih nagradah. Žirija po poglobljeni debati z dvigom rok izglasuje Srebrne in Zlate nagrade.

Pred glasovanjem za Velike nagrade organizator pregleda seznam z zlatom nagrajenih del ter opozori na tista dela, ki so nedvoumno del večje kampanje, razlika med njimi pa je tako majhna, da za veliko nagrado težko tekmujejo ločeno. Člani žirije v tem primeru z dvigom rok odločijo, katero od z zlatom nagrajenih del iz serije prijav iste kampanje ali projekta, lahko samostojno tekmuje za veliko nagrado.

Za veliko nagrado so nominirana vsa dela, ki so v drugem krogu prejela zlato nagrado, s tem da jim pripada le ena nominacija za veliko nagrado, ne glede na število prejetih zlatih nagrad.

Pravila glasovanja – tretji krog

V zadnjem krogu glasovanja člani žirije s tajnim glasovanjem izberejo prejemnike Velikih nagrad. Vsa dela, ki so osvojila Zlato nagrado, so nominirana za veliko nagrado in se spet ocenijo z ocenami od 6 do 10. Dela, ki prejmejo povprečno oceno 8 ali več, dobijo Veliko nagrado. V zadnjem krogu glasovanja se član žirije glasovanja vzdrži le v primeru vpletenosti, kot je opredeljeno v 7. členu tega pravilnika.

Tajnost rezultatov žirije

Vsi vmesni rezultati ocenjevanja del, vmesne ocene posameznih članov žirije in vsebina diskusij članov žirije so tajni. Vsi člani žirije, predstavnik STP SOF, tajnica žirije in tehnik so zavezani molčečnosti. Prav tako so tajni rezultati glasovanja za Velike nagrade. Z rezultati tega dela glasovanja so do uradne podelitve nagrad seznanjeni le predsednik žirije, tajnik žirije (predstavnik STP SOF), tehnik in predsednik STP SOF. Vsi navedeni so zavezani k molčečnosti.

Končna uvrstitev prijavljenih del se, ne glede na skupino, točkuje na naslednji način:

A. uvrstitev v ožji izbor: 1 točka za vsa dela, ki niso nagrajena z Veliko, Zlato oziroma Srebrno nagrado,

B. Srebrna nagrada: 6 točk,

C. Zlata nagrada: 10 točk,

D. Velika nagrada: 10 dodatnih točk.


Točkovanje iz 12. člena omogoča dodelitev štirih nagrad SOF:

Agencija, ki po tem izračunu zbere največ točk, se razglasi za slovensko agencijo leta in dobi nagrado Agencija leta 2022. Če zbereta dve agenciji enako število točk, zmaga tista, ki ima več višjih nagrad. Če tudi po tem ključu še ni mogoče določiti agencije leta, se za agencijo leta razglasi tista, ki ima več nagrajenih del.

Na podlagi zbranih točk se razglasi tudi najuspešnejša oglaševana blagovna znamka, ki dobi nagrado Znamka leta 2022. Če zbereta dve znamki enako število točk, se zmagovalec določi na način, ki velja za izbor agencije leta (prvi odstavek 13. člena tega pravilnika).

Za nagrado Znamka leta velja naslednji način določanja oglaševane znamke:

prijavitelj v prijavnici navede oglaševano znamko oziroma podznamko,

A.  STP SOF pregleda vsa prijavljena dela, uvrščena v ožji izbor, in po presoji spremeni navedbo prijavitelja v skladu z dejansko oglaševano znamko;

B.  odločitve STP SOF so dokončne, o spremembi pisno obvesti prijavitelja;

C.  žirija SOF nima pravice spreminjati navedbe o oglaševani znamki.

V skladu z izračunom točk iz 12. člena tega pravilnika se razglasita tudi najboljši slovenski produkcijski hiši leta. Produkcijska hiša s sedežem v Sloveniji, ki je v tekmovalni skupini E1 – Film zbrala največ točk, se razglasi za najboljšo produkcijsko hišo filmskih oglasov. Produkcijska hiša s sedežem v Sloveniji, ki je v tekmovalni skupini E4 – Zvok zbrala največ točk, se razglasi za najboljšo produkcijsko hišo radijskih in zvočnih oglasov. Če zbereta dve produkcijski hiši enako točk, se zmagovalec določi na način, ki velja za izbor slovenske agencije leta (prvi odstavek 13. člena tega pravilnika).


Delitev točk

Prijavitelj dela je lahko le eden, pri točkovanju za agencijo leta pa se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju agencija. Kadar gre za skupno avtorstvo dela več agencij, se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije v polju agencija. Pri točkovanju za znamko leta se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju ime znamke ali podznamke.

Predstavnik STP SOF

Predstavnik STP SOF izdela zapisnik o delu žirije, ki je poleg računalniškega zapisa podatkov dodatni pisni dokument ocenjevanja. Ob koncu dela žirije predsednik žirije in predstavnik STP SOF z ustrezno tehnično podporo sestavita poročilo o delu žirije. Podatke o glasovanju žirije za poročilo zagotovi izvajalec programa za žiriranje.

Odločitve žirije so dokončne.

 ***

Poslovnik SOF, poglavje IV, 23. člen
Sestava, imenovanje in delo žirije SOF
23. člen


Žirija SOF je sestavljena iz 7 do 11 članov ( 8+1 članov primarne žirije ter pridruženih članov strokovnih žirij).  Žirijo vodi predsednik ali predsednica žirije.

Predsednika/co in člane žirije imenuje STP SOF, pred imenovanjem predsednika/ce žirije mora pridobiti soglasje UO SZOA.

Člani žirije ocenjujejo dela v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju del aktualnega SOF.

Vsi člani žirije enakopravno ocenjujejo vsa dela, uvrščena v tekmovalni program SOF, in odločajo o nagradah. Predsednik žirije ima v nekaterih primerih, ki so natančneje določeni s Pravilnikom o ocenjevanju del, odločilni glas.

Žiriji SOF se pri ocenjevanju tekmovalne skupine Upravljanje blagovne znamke pridružijo še trije člani, vodstveni delavci marketinško usmerjenih podjetij, članov SOZ, ki jih predlaga Slovensko združenje oglaševalcev (v nadaljevanju SZO).

STP lahko k sodelovanju povabi do tri pridružene člane žirije – specialiste na določenem strokovnem področju, tudi v dveh drugih poljubnih tekmovalnih skupinah, če presodi, da je pri žiriranju koristen dodaten specialistični vpogled.

V prvem delu spletnega ocenjevanja del za ožji izbor se žiriji pridruži pri delu še Tekmovalna akademija SOF. Svoje predstavnike v Akademiji SOF imenujejo člani SOZ. 

Navedeno v predhodnem odstavku STP opredeli v Pravilniku ocenjevanja prijavljenih del aktualnega SOF, ki je predmet potrditve s strani UO SZOA.