Festivalska pravila

PRIJAVA DEL

Rok za prijavo del je 10. april 2024

Pravico do prijave del v tekmovalni program festivala imajo agencije, podjetja in avtorji, ki so delo, namenjeno slovenskemu trgu, načrtovali, zasnovali, izvedli ali naročili. Prijavitelj mora imeti sedež v Sloveniji.

Družbeno odgovorne kampanje in dela, ki so bila prej prijavljena v skupino Družbeno dobro, profitno ali neprofitno, lahko poleg sekcije Odgovorno komuniciranje tekmujejo tudi v ostalih tekmovalnih skupinah in sekcijah. Pri tem veljata omejitvi: dela, katerih naročnik je nepridobitna, nevladna ali vladna organizacija, ne morejo prejeti Velike nagrade, razen v sekciji Odgovorno komuniciranje, naročnik pa ne more tekmovati za nagrado Znamka leta.

Prijavitelj dela je lahko le eden, pri točkovanju za Agencijo leta pa se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju agencija. Kadar gre za skupno avtorstvo dela več agencij, se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije v polju agencija. Nagrado Agencija leta lahko prejme le agencija s sedežem v Sloveniji. Izbor za Agencijo leta poteka skladno s trenutnim sistemom točkovanja. Da agencija sodeluje v izboru za Agencijo leta, mora na festival prijaviti vsaj dve različni deli.

Pri točkovanju za Znamko leta se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju Ime znamke ali podznamke. Prijavitelj mora za pravilno podeljevanje točk zapisati točno ime znamke in ne ime podjetja ali kampanje, saj se v tem primeru točke ne bodo pravilno seštevale. Izbor za Znamko leta poteka skladno s trenutnim sistemom točkovanja. Da znamka sodeluje v izboru za Znamko leta, morata biti nagrajeni vsaj dve različni deli te znamke. Vse znamke, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, se izloči iz seštevka.

Isto delo lahko prijavitelj prijavi v več tekmovalnih skupin, vendar mora izpolniti ločene prijavnice in za vsako prijavo plačati prijavnino. 

 

PRAVILA ZA PRIJAVO

V tekmo prijavljena dela morajo biti izdelana ali zasnovana v Sloveniji. Prijavitelj lahko prijavi tista dela, ki še niso sodelovala na Slovenskem oglaševalskem festivalu in so bila za potrebe oglaševanja naročnika javno predstavljena od 11. aprila 2023 do 10. aprila 2024 do 23.59. Izjema so dela, ki so prijavljena v kategorijo Dolgoročno upravljanje znamk (V4.1) znotraj skupine Upravljanje blagovnih znamk (V4). V tem primeru mora biti delo prvič javno predstavljeno pred 11. aprilom 2022.

Na Slovenskem oglaševalskem festivalu ne morejo tekmovati dela, ki jim je Oglaševalsko razsodišče SOZ izreklo razsodbo o kršenju določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Prijavljena dela morajo biti v slovenskem jeziku in enaka objavljenim delom. Če so bila dela izdelana in objavljena izključno v tujem jeziku, jih mora prijavitelj ustrezno podnasloviti v slovenskem jeziku. 

 

PRIJAVA SERIJ

Prijavitelj lahko označi dela, ki v okviru posamezne tekmovalne skupine tvorijo serijo. Prijava serij je možna v naslednjih skupinah/kategorijah: E1 FILM, E2 TISK, E3.1 OBSTOJEČI FORMATI, E4.1 RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI, E7 OBLIKOVANJE ter v celotni sekciji O OBRTNA ODLIČNOST.

Prijavitelj ima pri prijavi serije dve možnosti: 

  1. Prijava serije kot celote
    Ta način prijave serije prijavitelju omogoča prijavo serije kot celote, za katero plača nižjo prijavnino (prvo delo se obračuna po ceniku, vsako naslednje delo pa se obračuna + 110€ - eno delo 250 €, dve deli 360 €, tri dela 470 € itn.). Ob tem žirija serije ne bo razčlenjevala na posamezne dele, ampak bo serijo ocenjevala kot celoto. Prijavitelj ob tem sprejema tveganje, da je celotna serija slabše ocenjena zaradi možne razlike v kvaliteti del. Tako prijavljena serija prejme samo en set točk za vsa dela v seriji. 
  2. Prijava serije kot skupka posameznih del
    Prijavitelj pa se lahko odloči tudi za prijavo serije kot skupka posameznih del, kar pomeni, da za vsako delo plača splošno prijavnino, ki je določena za prijavo v posamezno kategorijo v Ceniku za prijavo del. Za ta način prijave serije ne velja nižja cena za prijavo serije. V tem primeru je vsak del serije ocenjen samostojno, vsako nagrajeno delo prejme svoje točke, žirija pa ima pravico, da nagradi samo posamezne dele serije. 

 

SESTAVA IN DELO ŽIRIJE

Žirija Slovenskega oglaševalskega festivala je sestavljena iz do največ trinajstih članov, vodi jo predsednik ali predsednica žirije (12 + 1). Trinajstim članom se v spletnem delu prvem krogu žiriranja pridružijo člani Tekmovalne akademije SOF, ki sodelujejo pri ocenjevanju del za izbor finalistov. Predsednika ali predsednico in člane žirije imenuje Svet tekmovalnega programa SOF. Člani Tekmovalne akademije SOF so izbrani člani Slovenske oglaševalske zbornice po postopku, ki ga nadzoruje STP SOF. 

Žiriji se pri ocenjevanju del prijavljenih v tekmovalno skupino Upravljanje blagovnih znamk (V4) in sekcijo OK Odgovorno komuniciranje pridružijo še trije člani, ki jih imenuje Slovensko združenje oglaševalcev pri SOZ. Pridruženi člani žirije sodelujejo pri odločitvah o ožjem izboru ter pri odločitvah o Srebrnih in Zlatih nagradah.

Festivalska žirija v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju prijavljenih del pregleda in oceni vsa dela, ki so uvrščena v tekmovalni program. V tekmovalni program se uvrstijo dela, ki so skladna z razpisanimi festivalskimi pravili, ki so bila ustrezno in v roku prijavljena na festival in za katera je bila plačana razpisana prijavnina. Skladnost prijavljenih del z razpisanimi festivalskimi pravili je odgovornost organizatorja festivala, ne žirije.

Postopek imenovanja članov žirije in postavljanje pravil tekme ureja Poslovnik Slovenskega oglaševalskega festivala – SOF.

 

TEKMOVALNE SKUPINE

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na štiri sekcije, Enokanalne komunikacije (E), Večkanalne komunikacije (V), Odgovorno komuniciranje (OK) in Obrtna odličnost (O).

ENOKANALNE KOMUNIKACIJE

Sekcija ENOKANALNE KOMUNIKACIJE je namenjena posameznim komunikacijskim rešitvam na izbranem komunikacijskem kanalu. Dela bodo ocenjevana v naslednjih skupinah:

E1 FILM

E2 TISK 

E3 ZUNANJE OGLAŠEVANJE

E4 ZVOK

E5 DIGITALNO

E6 OZNAMČENE VSEBINE

E7 OBLIKOVANJE               

E8 KREATIVNA UPORABA MEDIJEV

E9 INOVATIVNE REŠITVE

 

VEČKANALNE KOMUNIKACIJE

Sekcija VEČKANALNE KOMUNIKACIJE je namenjena kompleksnejšim komunikacijskim rešitvam - kampanjam, ki vključujejo vsaj tri različne komunikacijske kanale za doseg ciljne skupine. Dela bodo ocenjevana v naslednjih skupinah:

V1 INTEGRIRANE KAMPANJE

V2 IZKUŠNJA ZNAMKE

V3 DIGITALNE KAMPANJE

V4 UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK

 

ODGOVORNO KOMUNICIRANJE

V sekcijo ODGOVORNO KOMUNICIRANJE lahko prijavite dela s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti (ESG). To so dela, ki so nastala z namenom pozitivnih premikov v družbi in spreminjanja odnosa do okolja (in so v preteklih letih tekmovala v kategoriji Trajnostno upravljanje znamk ali v skupini Družbeno dobro - profitno in neprofitno). Dela bodo ocenjevana v naslednjih skupinah:

OK1 DOBRO ZA DRUŽBO

OK2 DOBRO ZA OKOLJE

 

OBRTNA ODLIČNOST

V sekcijo OBRTNA ODLIČNOST lahko prijavite dela, ki dokazujejo ustvarjalno odličnost in izjemnost izvedbe v ključnih segmentih komunikacijskega izvedbenega procesa. Rešitve so lahko dela agencij, znamk, posameznikov ali produkcijskih skupin, vendar morajo biti ustvarjena za namene oznamčenega komuniciranja. Dela bodo ocenjevana v naslednjih skupinah:

O1 AVTORSKA FOTOGRAFIJA

O2 AVTORSKO TEKSTOPISJE

O3 AVTORSKA ILUSTRACIJA

O4 REŽIJA

O5 UMETNIŠKO VODENJE

O6 AVTORSKA GLASBA

Podrobnejši opis sekcij, tekmovalnih skupin in kategorij ter kriterij ocenjevanja najdete tukaj.

 

SISTEM NAGRAJEVANJA

V vseh sekcijah dela tekmujejo v tekmovalnih skupinah in po posameznih tekmovalnih kategorijah. Najboljšim delom v posameznih kategorijah oziroma skupinah žirija lahko podeli Zlate in Srebrne nagrade SOF. Žirija ima pravico podeliti več nagrad v posamezni tekmovalni kategoriji oziroma skupini in ima pravico, da nagrad ne podeli v vseh kategorijah. Žirija ima prav tako pravico, da v dveh poljubnih tekmovalnih skupinah Zlate nagrade ne podeli, vendar le če presodi, da kakovost prijavljenih del bistveno odstopa od z Zlatom nagrajenih del v drugih skupinah. Posebna izjema sta sekciji Odgovorno komuniciranje in Obrtna odličnost, kjer žirija ni obvezna podeliti Zlate nagrade, tudi če je že izkoristila pravico o dveh nepodeljenih nagradah po posameznih skupinah.

Delo, ki je bilo prijavljeno v več kategorij (do tri) iste skupine, lahko prejme nagrado v vsaki od kategorij, če žirija tako presodi. V posamezni tekmovalni skupini so Zlate nagrade SOF najvišja mogoča nagrada.

V zadnjem krogu glasovanja žirija s tajnim glasovanjem izbere najboljša dela festivala. Ta prejmejo Veliko nagrado. Za Velike nagrade festivala kandidirajo vsa dela, ki so v prejšnjem krogu glasovanja prejela Zlato nagrado. Ne glede na število prejetih Zlatih nagrad po skupinah vsakemu delu pripada le ena nominacija za Veliko nagrado festivala.

Zlata nagrada in Velika nagrada se med seboj ne izključujeta, pač pa delo, nagrajeno z Veliko nagrado, prejme 10 dodatnih točk.

Vse postopke ocenjevanja in sistem nagrajevanja opredeljuje Pravilnik o ocenjevanju prijavljenih del. V njem je tudi definiran sistem točkovanja za posamezne nagrade in za uvrstitev v ožji izbor. Kadar gre za skupno avtorstvo dela več agencij (ki so v prijavnem sistemu navedene v polju agencija), se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije.

 

POSEBNE NAGRADE

Nagradi Agencija leta in Znamka leta se podelita na podlagi sistema točkovanja v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju prijavljenih del, ki je objavljen na spletnem mestu SOF. Enako velja tudi za nagradi Najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov ter Najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov.

 

ETIČNA ZAVEZA

Vsi člani žirije podpišejo zavezo o etičnem in strokovnem delovanju žirije. Vsak posameznik mora s svojo osebno in strokovno integriteto presojati nepristransko in v dobro stroke.

Vsi člani žirije, predstavnik STP SOF, tajnica žirije in tehnik so zavezani k molčečnosti o vmesnih rezultatih ocenjevanja del, vmesnih ocenah posameznih članov žirije in o vsebini diskusij članov žirije. Do sklepnega večera Slovenskega oglaševalskega festivala jih molčečnost zavezuje tudi glede podeljenih nagrad.

 

PRAVILA ZA PRIJAVITELJE

Prijavitelj se s prijavo tekmovalnega dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal skladno s tehničnimi navodili za oddajo del 33. SOF. Organizator ne prevzema odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kakovost pri predstavitvi del žiriji, na festivalu, v spletnem katalogu prijavljenih del ali na drugačen način.

Vse predstavitve prijavljenih del (predstavitveni filmi, slikovni prikazi ipd.) morajo spoštovati avtorske pravice tistih, katerih delo je uporabljeno za izvedbo predstavitve. Odgovornost za kršitve nosi prijavitelj. Festival ima pravico prijavitelja opozoriti na morebitne kršitve avtorskih pravic in ga pozvati, naj jih uredi.

Materiali, ki jih prijavitelji dostavijo organizatorju festivala, postanejo last festivala in jih lahko organizator uporabi za promocijo festivala. Materiali bodo na voljo, da si jih člani žirije ogledajo na žiriranju. V primeru, da prijavitelji materiale želijo nazaj, jih lahko ob predhodni najavi prevzamejo na sedežu SOZ-a do najkasneje konca julija 2024.