Festivalska pravila

PRIJAVA DEL

Pravico do prijave del v tekmovalni program festivala imajo agencije, podjetja in avtorji, ki so delo, namenjeno slovenskemu trgu, načrtovali, zasnovali, izvedli ali naročili. Prijavitelj mora imeti sedež v Sloveniji. Prijavitelj lahko delo, ki je bilo ustvarjeno za nepridobitne nevladne ali vladne organizacije, prijavi le v skupino Družbeno dobro, in sicer v kategorijo Z6.2 – Neoznamčeno družbeno dobro.

Prijavitelj dela je lahko le eden, pri točkovanju za agencijo leta pa se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju agencija. Kadar gre za skupno avtorstvo dela več agencij, se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije v polju agencija. Nagrado Agencija leta lahko prejme le agencija s sedežem v Sloveniji. Pri točkovanju za znamko leta se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju ime znamke ali podznamke. Isto delo lahko prijavitelj prijavi v več tekmovalnih skupin, vendar mora izpolniti ločene prijavnice in za vsako prijavo plačati prijavnino.

PRAVILA ZA PRIJAVO

V tekmo prijavljena dela morajo biti izdelana ali zasnovana v Sloveniji. Prijavitelj lahko prijavi tista dela, ki še niso sodelovala na Slovenskem oglaševalskem festivalu in so bila za potrebe oglaševanja naročnika javno predstavljena od 5. marca 2020 do 31. marca 2021 do 24. ure. Izjema so dela, ki so prijavljena v kategorijo Dolgoročno upravljanje znamke (Z2.1) znotraj skupine Upravljanje znamke (Z2). V tem primeru mora biti delo prvič javno predstavljeno pred 5. marcem 2019.

Na Slovenskem oglaševalskem festivalu ne morejo tekmovati dela, ki jim je Oglaševalsko razsodišče SOZ izreklo razsodbo o kršenju določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Prijavljena dela morajo biti v slovenskem jeziku in enaka objavljenim delom. Če so bila dela izdelana in objavljena izključno v tujem jeziku, jih mora prijavitelj ustrezno podnasloviti v slovenskem jeziku. Prijavitelj lahko označi dela, ki v okviru posamezne tekmovalne skupine tvorijo serijo. Žirija bo to upoštevala, ocenila pa bo vsako delo posebej. Žirija lahko nagradi samo določena dela iz serije, in ne vseh del v seriji. V primeru paketnih prijav v tekmovalno skupino Oblikovanje (K7) (kategorije K7.1, K7.2 in K7.3) bo žirija tako prijavljena dela ocenila kot enovita dela.

SESTAVA IN DELO ŽIRIJE

Žirija Slovenskega oglaševalskega festivala je sestavljena iz devetih članov, vodi jo predsednik žirije (8 + 1). Predsednika in člane žirije imenuje Svet tekmovalnega programa SOF.

Žiriji se pri ocenjevanju del prijavljenih v tekmovalno skupino Upravljanje znamk (Z2) devetim članom žirije pridružijo še trije člani, ki jih imenuje Slovensko združenje oglaševalcev pri SOZ. Pri ocenjevanju del v tekmovalnih skupinah Digitalne komunikacije (K5) in Oblikovanje (K7) pa se primarni žiriji v vsaki od omenjenih skupin pridružijo po trije kredibilni predstavniki – specialisti s področja obeh tekmovalnih skupin. Pridružene člane žirije imenuje Svet tekmovalnega programa SOF (STP). Pridruženi člani žirije sodelujejo pri oblikovanju ožjega izbora (spletno ocenjevanje) ter pri ocenjevanju za srebrne in zlate nagrade v živo

V tretjem krogu se primarni žiriji Slovenskega oglaševalskega festivala prek spletnega sistema pri ocenjevanju del pridruži še mednarodna žirija treh priznanih strokovnjakov iz tujine. Rezultat tega dela ocenjevanja del, ki poteka tajno, so odločitve o velikih nagradah in nagradi SOF SOF-a.

Festivalska žirija v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju prijavljenih del pregleda in oceni vsa dela, ki so uvrščena v tekmovalni program. V tekmovalni program se uvrstijo dela, ki so skladna z razpisanimi festivalskimi pravili, ki so bila ustrezno in v roku prijavljena na festival in za katera je bila plačana razpisana prijavnina. Skladnost prijavljenih del z razpisanimi festivalskimi pravili je odgovornost organizatorja festivala, ne žirije.

Postopek imenovanja članov žirije in postavljanje pravil tekme ureja Poslovnik Slovenskega oglaševalskega festivala – SOF.

TEKMOVALNE SKUPINE

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na dve sekciji, in sicer Kaj & Zakaj.

KAJ

Dela, ki so prijavljena v tekmovalne skupine sekcije KAJ, se ocenjujejo skozi prizmo forme komunikacije (formata, kanala, medija ipd.). Dela bodo ocenjevana v naslednjih skupinah:

K1 FILM
K2 TISK & PUBLIKACIJE
K3 AMBIENTALNE KOMUNIKACIJE
K4 ZVOK
K5 DIGITALNE KOMUNIKACIJE
K6 INTEGRIRANE KOMUNIKACIJE
K7 OBLIKOVANJE               
K8 OBRTNA ODLIČNOST

ZAKAJ

Dela, prijavljena v tekmovalne skupine sekcije ZAKAJ, se ocenjujejo skozi prizmo namena komunikacije. Dela bodo ocenjevana v naslednjih skupinah:

Z1 AKTIVACIJA
Z2 UPRAVLJANJE ZNAMKE
Z3 DOSEG
Z4 INOVATIVNOST
Z5 OZNAMČENE VSEBINE
Z6 DRUŽBENO DOBRO
Z7 COVID-19

Podrobnejši opis sekcij, tekmovalnih skupin in kategorij ter kriterij ocenjevanja najdete tukaj.

SISTEM NAGRAJEVANJA

V vseh tekmovalnih skupinah, razen v skupinah K1, K6, Z1, Z4, dela tekmujejo po posameznih tekmovalnih kategorijah. Najboljšim delom v posameznih kategorijah oziroma skupinah žirija lahko podeli zlate in srebrne nagrade SOF. Žirija ima pravico podeliti več nagrad v posamezni tekmovalni kategoriji oziroma skupini in ima pravico, da nagrad ne podeli v vseh kategorijah. Žirija ima prav tako pravico, da v dveh poljubnih tekmovalnih skupinah zlate nagrade ne podeli, vendar le če presodi, da kakovost prijavljenih del bistveno odstopa od z zlatom nagrajenih del v drugih skupinah.

Delo, ki je bilo prijavljeno v več kategorij (do tri) iste skupine, lahko prejme nagrado v vsaki od kategorij, če žirija tako presodi. V posamezni tekmovalni skupini so zlate nagrade SOF najvišja mogoča nagrada.

V zadnjem krogu glasovanja žirija s tajnim glasovanjem izbere najboljša dela festivala. Ta prejmejo veliko nagrado SOF. Za velike nagrade festivala kandidirajo vsa dela, ki so v prejšnjem krogu glasovanja prejela zlato nagrado. Ne glede na število prejetih zlatih nagrad po skupinah vsakemu delu pripada le ena nominacija za veliko nagrado festivala. Velika nagrada in SOF SOF-a se izjemoma ne podeljuje v skupini Z7 COVID-19, v tej skupini bo najboljšemu delu po mnenju žirije podeljena nagrada Najboljše iz skupine COVID-19. 

SOF SOF-a je najprestižnejša nagrada festivala. Prejme jo delo, ki na glasovanju za velike nagrade dobi najvišjo skupno oceno vseh žirantov.

Velika nagrada in nagrada SOF SOF-a se medsebojno izključujeta – delo lahko dobi le eno od teh nagrad. Ne izključujejo pa se zlate nagrade po skupinah in velike nagrade festivala.

Vse postopke ocenjevanja in sistem nagrajevanja opredeljuje Pravilnik o ocenjevanju prijavljenih del. V njem je tudi definiran sistem točkovanja za posamezne nagrade in za uvrstitev v ožji izbor. Kadar gre za skupno avtorstvo dela več agencij (ki so v prijavnem sistemu navedene v polju agencija), se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije.

POSEBNE NAGRADE

Nagradi Agencija leta in Znamka leta bo žirija podelila v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju prijavljenih del, ki je objavljen na spletnem mestu SOF. Enako velja tudi za nagradi najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov ter najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov.

Zmagovalec tridesetletja skupine 30 veličastnih bo med vsemi prejemniki Velike nagrade v kategoriji Film izbran na podlagi glasu ljudstva.

Najboljših deset agencij tridesetletja bo izbranih na podlagi seštevka točk agencij v zadnjih tridesetih letih festivala SOF. Obe nagradi agencijam ne prinašata posebnih točk v seštevku za 30. SOF 2021. 

ETIČNA ZAVEZA

Vsi člani žirije podpišejo zavezo o etičnem in strokovnem delovanju žirije. Vsak posameznik mora s svojo osebno in strokovno integriteto presojati nepristransko in v dobro stroke.

Vsi člani žirije, predstavnik STP SOF, tajnica žirije in tehnik so zavezani k molčečnosti o vmesnih rezultatih ocenjevanja del, vmesnih ocenah posameznih članov žirije in o vsebini diskusij članov žirije. Do sklepnega večera Slovenskega oglaševalskega festivala jih molčečnost zavezuje tudi glede podeljenih nagrad.

PRAVILA ZA PRIJAVITELJE

Prijavitelj se s prijavo tekmovalnega dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal skladno s tehničnimi navodili za oddajo del 30. SOF. Organizator ne prevzema odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kakovost pri predstavitvi del žiriji, na festivalu, v spletnem katalogu prijavljenih del ali na drugačen način.

Vse predstavitve prijavljenih del (predstavitveni filmi, slikovni prikazi ipd.) morajo spoštovati avtorske pravice tistih, katerih delo je uporabljeno za izvedbo predstavitve. Odgovornost za kršitve nosi prijavitelj. Festival ima pravico prijavitelja opozoriti na morebitne kršitve avtorskih pravic in ga pozvati, naj jih uredi.

Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi organizatorju festivala, postanejo last festivala in se ne vrnejo. Organizator jih lahko uporabi za promocijo festivala.