Festivalska pravila

PRIJAVA DEL

Pravico do prijave del v tekmovalni program festivala imajo agencije, podjetja in avtorji, ki so delo, namenjeno slovenskemu trgu, načrtovali, zasnovali, izvedli ali naročili. Prijavitelj mora imeti sedež v Sloveniji. Prijavitelj lahko delo, ki je bilo ustvarjeno za nepridobitne nevladne ali vladne organizacije, prijavi le v skupino Družbeno dobro, in sicer v kategorijo Neprofitno družbeno dobro.

Prijavitelj dela je lahko le eden, pri točkovanju za agencijo leta pa se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju agencija. Kadar gre za skupno avtorstvo dela več agencij, se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije v polju agencija. Nagrado Agencija leta lahko prejme le agencija s sedežem v Sloveniji. 

Pri točkovanju za znamko leta se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju Ime znamke ali podznamke. Prijavitelj mora za pravilno podeljevanje točk zapisati točno ime znamke in ne ime podjetja ali kampanje, saj se v tem primeru točke ne bodo pravilno seštevale. 

Isto delo lahko prijavitelj prijavi v več tekmovalnih skupin, vendar mora izpolniti ločene prijavnice in za vsako prijavo plačati prijavnino.

 

PRAVILA ZA PRIJAVO

V tekmo prijavljena dela morajo biti izdelana ali zasnovana v Sloveniji. Prijavitelj lahko prijavi tista dela, ki še niso sodelovala na Slovenskem oglaševalskem festivalu in so bila za potrebe oglaševanja naročnika javno predstavljena tudi v obdobju od 1. aprila 2021 do 10. aprila 2022 do 23.59. Izjema so dela, ki so prijavljena v kategorijo Dolgoročno upravljanje znamke (V4.1) znotraj skupine Upravljanje blagovne znamke (V4). V tem primeru mora biti delo prvič javno predstavljeno pred 1. aprilom 2020.

Na Slovenskem oglaševalskem festivalu ne morejo tekmovati dela, ki jim je Oglaševalsko razsodišče SOZ izreklo razsodbo o kršenju določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Prijavljena dela morajo biti v slovenskem jeziku in enaka objavljenim delom. Če so bila dela izdelana in objavljena izključno v tujem jeziku, jih mora prijavitelj ustrezno podnasloviti v slovenskem jeziku. 

 

PRIJAVA SERIJ IN PAKETNE PRIJAVE

Prijavitelj lahko označi dela, ki v okviru posamezne tekmovalne skupine tvorijo serijo. Prijava serij je možna v naslednjih skupinah/kategorijah: E1 FILM, E2 TISK, E3.1 OBSTOJEČI FORMATI, E4.1 RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI, E6 OBLIKOVANJE (možna tudi paketna prijava) ter v celotni sekciji O OBRTNA ODLIČNOST.

Prijavitelj ima pri prijavi serije dve možnosti: 

  1. Prijava serije kot celote
    Ta način prijave serije prijavitelju omogoča prijavo serije kot celote, za katero plača nižjo prijavnino (prvo delo se obračuna po ceniku, vsako naslednje delo pa se obračuna + 50€ - eno delo 210 €, dve deli 260 €, tri dela 310 € itn.). Ob tem žirija serije ne bo razčlenjevala na posamezne dele, ampak bo serijo ocenjevala kot celoto. Prijavitelj ob tem sprejema tveganje, da je celotna serija slabše ocenjena zaradi možne razlike v kvaliteti del. Tako prijavljena serija prejme samo en set točk za vsa dela v seriji. 
  2. Prijava serije kot skupka posameznih del
    Prijavitelj pa se lahko odloči tudi za prijavo serije kot skupka posameznih del, kar pomeni, da za vsako delo plača splošno prijavnino, ki je določena za prijavo v posamezno kategorijo v Ceniku za prijavo del. Za ta način prijave serije ne velja nižja cena za prijavo serije. V tem primeru je vsak del serije ocenjen samostojno, vsako nagrajeno delo prejme svoje točke, žirija pa ima pravico, da nagradi samo posamezne dele serije. 

    V primeru paketnih prijav v tekmovalno skupino Oblikovanje (E6) (kategorije E6.1, E6.2 in E6.3) bo žirija tako prijavljena dela ocenila kot enovita dela. 

 

SESTAVA IN DELO ŽIRIJE

Žirija Slovenskega oglaševalskega festivala je sestavljena iz devetih članov, vodi jo predsednik ali predsednica žirije (8 + 1). Devetim članom se v spletnem delu v prvem krogu žiriranja pridružijo člani Tekmovalne Akademije SOF, ki sodelujejo pri ocenjevanju del za izbor finalistov. Predsednika in člane žirije imenuje Svet tekmovalnega programa SOF. Člane Tekmovalne Akademije SOF imenujejo člani Slovenske oglaševalske zbornice v posebnem izboru, ki ga nadzoruje STP SOF.

Žiriji se pri ocenjevanju del prijavljenih v tekmovalno skupino Upravljanje blagovnih znamk (V4) pridružijo še trije člani, ki jih imenuje Slovensko združenje oglaševalcev pri SOZ. Pri ocenjevanju del v tekmovalnih skupinah Digitalne komunikacije (E5), Digitalne kampanje (V3) in Oblikovanje (E6) pa se primarni žiriji v vsaki od omenjenih skupin pridružijo po trije kredibilni predstavniki – specialisti s področja tekmovalnih skupin. Pridružene člane žirije imenuje Svet tekmovalnega programa SOF (STP). Pridruženi člani žirije sodelujejo pri odločitvah o ožjem izboru ter pri odločitvah o srebrnih in zlatih nagradah. 

Festivalska žirija v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju prijavljenih del pregleda in oceni vsa dela, ki so uvrščena v tekmovalni program. V tekmovalni program se uvrstijo dela, ki so skladna z razpisanimi festivalskimi pravili, ki so bila ustrezno in v roku prijavljena na festival in za katera je bila plačana razpisana prijavnina. Skladnost prijavljenih del z razpisanimi festivalskimi pravili je odgovornost organizatorja festivala, ne žirije.

Postopek imenovanja članov žirije in postavljanje pravil tekme ureja Poslovnik Slovenskega oglaševalskega festivala – SOF.

 

TEKMOVALNE SKUPINE

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na tri sekcije, Enokanalne komunikacije (E), Večkanalne komunikacije (V) in Obrtna odličnost (O).

ENOKANALNE KOMUNIKACIJE

Sekcija ENOKANALNE KOMUNIKACIJE je namenjena posameznim komunikacijskim rešitvam na izbranem komunikacijskem kanalu. Dela bodo ocenjevana v naslednjih skupinah:

E1 FILM

E2 TISK 

E3 ZUNANJE OGLAŠEVANJE

E4 ZVOK

E5 DIGITALNE KOMUNIKACIJE

E6 OBLIKOVANJE               

E7 KREATIVNA UPORABA MEDIJEV

E8 INOVATIVNE REŠITVE

E9 DRUŽBENO DOBRO

 

VEČKANALNE KOMUNIKACIJE

Sekcija VEČKANALNE KOMUNIKACIJE je namenjena kompleksnejšim komunikacijskim rešitvam - kampanjam, ki vključujejo vsaj tri različne komunikacijske kanale za doseg ciljne skupine. Dela bodo ocenjevana v naslednjih skupinah:

V1 INTEGRIRANE KAMPANJE

V2 VPLETENOST

V3 DIGITALNE KAMPANJE

V4 UPRAVLJANJE BLAGOVNE ZNAMKE

V5 DRUŽBENO DOBRO

 

OBRTNA ODLIČNOST

V sekcijo OBRTNA ODLIČNOST lahko prijavite dela, ki dokazujejo ustvarjalno odličnost in izjemnost izvedbe v ključnih segmentih komunikacijskega izvedbenega procesa. Rešitve so lahko dela agencij, znamk, posameznikov ali produkcijskih skupin, vendar morajo biti ustvarjena za namene oznamčenega komuniciranja. Dela bodo ocenjevana v naslednjih skupinah:

O1 FOTOGRAFIJA

O2 TEKSTOPISJE

O3 ILUSTRACIJA

O4 REŽIJA

O5 UMETNIŠKO VODENJE

O6 AVTORSKA GLASBA

Podrobnejši opis sekcij, tekmovalnih skupin in kategorij ter kriterij ocenjevanja najdete tukaj.

 

SISTEM NAGRAJEVANJA

V vseh sekcijah dela tekmujejo v tekmovalnih skupinah in po posameznih tekmovalnih kategorijah. Najboljšim delom v posameznih kategorijah oziroma skupinah žirija lahko podeli Zlate in Srebrne nagrade SOF. Žirija ima pravico podeliti več nagrad v posamezni tekmovalni kategoriji oziroma skupini in ima pravico, da nagrad ne podeli v vseh kategorijah. Žirija ima prav tako pravico, da v dveh poljubnih tekmovalnih skupinah Zlate nagrade ne podeli, vendar le če presodi, da kakovost prijavljenih del bistveno odstopa od z zlatom nagrajenih del v drugih skupinah. Posebna izjema je sekcija Obrtna odličnost, kjer žirija ni obvezna podeliti Zlate nagrade tudi če je že izkoristiila pravico o dveh nepodeljenih nagradah po posameznih skupinah. 

Delo, ki je bilo prijavljeno v več kategorij (do tri) iste skupine, lahko prejme nagrado v vsaki od kategorij, če žirija tako presodi. V posamezni tekmovalni skupini so zlate nagrade SOF najvišja mogoča nagrada.

V zadnjem krogu glasovanja žirija s tajnim glasovanjem izbere najboljša dela festivala. Ta prejmejo Veliko nagrado. Za Velike nagrade festivala kandidirajo vsa dela, ki so v prejšnjem krogu glasovanja prejela Zlato nagrado. Ne glede na število prejetih zlatih nagrad po skupinah vsakemu delu pripada le ena nominacija za veliko nagrado festivala. 

Zlata nagrada in Velika nagrada se med seboj ne izključujeta, pač pa delo, nagrajeno z Veliko nagrado, prejme 10 dodatnih točk.

Vse postopke ocenjevanja in sistem nagrajevanja opredeljuje Pravilnik o ocenjevanju prijavljenih del. V njem je tudi definiran sistem točkovanja za posamezne nagrade in za uvrstitev v ožji izbor. Kadar gre za skupno avtorstvo dela več agencij (ki so v prijavnem sistemu navedene v polju agencija), se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije.

 

POSEBNE NAGRADE

Nagradi Agencija leta in Znamka leta bo žirija podelila v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju prijavljenih del, ki je objavljen na spletnem mestu SOF. Enako velja tudi za nagradi Najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov ter Najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov.

 

ETIČNA ZAVEZA

Vsi člani žirije podpišejo zavezo o etičnem in strokovnem delovanju žirije. Vsak posameznik mora s svojo osebno in strokovno integriteto presojati nepristransko in v dobro stroke.

Vsi člani žirije, predstavnik STP SOF, tajnica žirije in tehnik so zavezani k molčečnosti o vmesnih rezultatih ocenjevanja del, vmesnih ocenah posameznih članov žirije in o vsebini diskusij članov žirije. Do sklepnega večera Slovenskega oglaševalskega festivala jih molčečnost zavezuje tudi glede podeljenih nagrad.

 

PRAVILA ZA PRIJAVITELJE

Prijavitelj se s prijavo tekmovalnega dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal skladno s tehničnimi navodili za oddajo del 31. SOF. Organizator ne prevzema odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kakovost pri predstavitvi del žiriji, na festivalu, v spletnem katalogu prijavljenih del ali na drugačen način. Organizator ima pravico poenotiti navedbe znamk in agencij za namen pravilnega seštevanja točk in navajanja v spletnem katalogu del.

Vse predstavitve prijavljenih del (predstavitveni filmi, slikovni prikazi ipd.) morajo spoštovati avtorske pravice tistih, katerih delo je uporabljeno za izvedbo predstavitve. Odgovornost za kršitve nosi prijavitelj. Festival ima pravico prijavitelja opozoriti na morebitne kršitve avtorskih pravic in ga pozvati, naj jih uredi.

Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi organizatorju festivala, postanejo last festivala in se ne vrnejo. Organizator jih lahko uporabi za promocijo festivala.