Pravila

1. Pravico do prijave del v tekmovalni program festivala imajo komunikacijske agencije oziroma tisti, ki so načrtovali, zasnovali in izdelali komunikacijsko sporočilo; in oglaševalci s sedežem v Sloveniji. Isto delo lahko prijavi le en prijavitelj. Pri točkovanju za agencijo leta se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju »agencija«. V primeru, ko gre za skupno avtorstvo dela več agencij, se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije v polju »agencija«. Pri točkovanju za znamko leta se upošteva navedba v prijavnem sistemu v polju »ime znamke ali podznamke«. Isto delo lahko prijavitelj prijavi v več tekmovalnih skupin, vendar mora izpolniti ločene prijavnice in za vsako prijavo plačati prijavnino.

2.  Prijavitelj lahko prijavi le tista dela, ki so bila izdelana ali zasnovana v Sloveniji, še niso sodelovala na Slovenskem oglaševalskem festivalu in so bila za potrebe oglaševanja naročnika javno predstavljena v času od 15. marca 2017 do 5. marca 2018 do 24. ure. Na Slovenskem oglaševalskem festivalu ne morejo tekmovati dela, ki jim je Oglaševalsko razsodišče SOZ izreklo razsodbo o kršenju določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Prijavljena dela morajo biti v slovenskem jeziku in enaka objavljenim delom. Če so bila dela izdelana in objavljena izključno v tujem jeziku, jih mora prijavitelj ustrezno podnasloviti v slovenski jezik. Prijavitelj lahko označi dela, ki v okviru posamezne tekmovalne skupine tvorijo serijo. Žirija bo to upoštevala, ocenila pa bo vsako delo posebej. Žirija lahko nagradi samo določena dela iz serije in ne vseh del v seriji. V primeru paketnih prijav (kategorije J16, J17, J18) bo žirija tako prijavljena dela ocenila kot enovita dela.

3. Žirija Slovenskega oglaševalskega festivala je sestavljena iz devetih članov, vodi jo predsednik žirije (8+1). Predsednika in člane žirije imenuje Svet tekmovalnega programa SOF. V drugem krogu ocenjevanja del tekmovalne skupine A – Celostne komunikacijske akcije se devetim članom žirije pridružijo še trije člani, ki jih imenuje Slovensko združenje oglaševalcev pri SOZ.

4. Festivalska žirija v skladu s Pravilnikom ocenjevanja prijavljenih del pregleda in oceni vsa dela, ki so uvrščena v tekmovalni program. V tekmovalni program se uvrstijo dela, ki so skladna z razpisanimi festivalskimi pravili, ki so bila ustrezno in v roku prijavljena na festival in za katera je bila plačana razpisana prijavnina.

5. Prijavljena dela tekmujejo v dvanajstih rednih tekmovalnih skupinah in eni posebni tekmovalni skupini:

 

6. Nagrade
Najvišja nagrada v posamezni tekmovalni skupini je velika nagrada SOF. Žirija jih bo podelila zmagovalcem posameznih skupin, ni pa jih obvezana podeliti, če soglasno odloči, da nobeno prijavljeno delo v skupini ne ustreza standardom najvišje nagrade. V vseh rednih tekmovalnih skupinah, razen v skupinah A, B in D, dela tekmujejo po posameznih tekmovalnih kategorijah. Najboljšim delom v posameznih kategorijah oziroma skupinah bo žirija podelila zlato priznanje SOF, razen v skupini L. V skupini L: Družbeno dobro, se podeli samo velika nagrada SOF za družbeno dobro, ki je edina nagrada v skupini, poleg priznanj za finaliste. Žirija ima pravico podeliti več zlatih priznanj v posamezni kategoriji in pravico, da zlatega priznanja ne podeli v vseh kategorijah. V vsaki tekmovalni skupini (razen skupine L) bo žirija podelila najmanj eno zlato priznanje. Žirija lahko v vsaki kategoriji podeli tudi srebrna priznanja SOF. V primeru podelitve velike nagrade v skupini bo žirija v zadnjem krogu glasovanja s tajnim glasovanjem dodelila največ eno veliko nagrado v vsaki tekmovalni skupini, ki nadomesti v prejšnjem krogu glasovanja dodeljeno zlato priznanje. Veliko nagrado bo dobilo delo, ki bo dobilo več kot polovico glasov.
Velike nagrade, zlata in srebrna priznanja ter uvrstitve v ožji izbor se točkujejo v skladu s Pravilnikom ocenjevanja prijavljenih del. V primeru, ko gre za skupno avtorstvo dela več agencij (ki so v prijavnem sistemu navedene v polju »agencija«), se dosežene točke proporcionalno razdelijo med vse navedene agencije.

7. Dela lahko tekmujejo tudi v posebni tekmovalni skupini ON SOF: za najboljšo režijo avdiovizualnega oglasa, najboljšo režijo zvočnega oglasa, najboljšo fotografijo, najboljšo ilustracijo, najboljšo avtorsko glasbo in najboljše tekstopisje v oglaševanju. Prijavitelj mora ta dela posebej prijaviti v skladu z navodili tega razpisa. V tej skupini priznanje in točke prejme samo zmagovalec kategorije.

8. Priznanja za najboljšo agencijo leta, najboljšo produkcijsko hišo filmskih oglasov in najboljšo produkcijsko hišo radijskih in zvočnih oglasov ter priznanje znamka leta bo žirija podelila v skladu s Pravilnikom ocenjevanja prijavljenih del, ki je objavljen na spletnem mestu SOF.

9. Prijavitelj se s prijavo tekmovalnega dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal skladno s tehničnimi navodili za oddajo del 27. SOF. Organizator ne prevzema odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kakovost pri predstavitvi del žiriji, na festivalu, v spletnem katalogu prijavljenih del ali na drugačen način.

10. Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi organizatorju festivala, postanejo last festivala in se ne vrnejo. Organizator jih lahko uporabi za promocijo festivala.